วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รองประธาน ส.อ.ท.) และคุณอิทธิชัย ยศศรี (รอง ผอ. สศอ.) ร่วมกล่าว Opening Remark ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (The 25th Meeting of AMEICC Working Group on Chemical Industry (WG-CI)) โดยมีคุณเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช (ผอ.กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สศอ.) Mr. Yuhei Wada – Chief Representative of AMEICC Secretariat คุณชัยวัฒน์ นิยมการ (ปธ.กลุ่มฯเคมี) คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี กลุ่มฯ ปิโตรเคมี กลุ่มฯ พลาสติก และผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นร่วมการประชุมผ่านทาง VDO Conference วัตถุประสงค์เพื่อหารือในคณะทำงานเกี่ยวกับความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมเคมีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต จัดโดยกลุ่มฯ เคมี ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat ณ ห้องประชุม PASSION (802) ส.อ.ท.

X
X