เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับ ข้อบท Tariff Differentials ภายใต้กรอบ RCEP ณ ห้องเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในข้อบท Tariff differentials ซึ่งเป็นการป้องกันการใช้ประเทศอื่นเป็นช่องทางในการส่งออกสินค้าที่มีการเปิดตลาดให้สมาชิกแตกต่างกัน ภายใต้กรอบ RCEP โดยจะบังคับใช้กับสินค้ารายการที่สมาชิกมีการเปิดตลาดแตกต่างกัน และหารือเกี่ยวกับความอ่อนไหวของสินค้าเหล็กต่อข้อบทดังกล่าวแก่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

X
X