วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์ 

เสริมสร้างศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุค Disruptive Technology เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศให้ร่วมกันการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

X
X