วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคการผลิต เพื่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยที่ยั่งยืน

พันธกิจ

X
X