วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์ 

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือ ภายในประเทศให้เข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่สากล

พันธกิจ

X
X