กลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดงานสัมมนา หัวข้อ “IPO Roadway & Benefits of Listed Company”

กลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดงานสัมมนา หัวข้อ “IPO Roadway & Benefits of Listed Company”

          22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มฯ...

คณะกรรมการกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าพบ ผอ.กองอาหาร อย. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและแนะนำหน่วยงาน

คณะกรรมการกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าพบ ผอ.กองอาหาร อย. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและแนะนำหน่วยงาน

3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร...

ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ) และ...

X
X