วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเพื่อความเป็นเลิศควบคู่กับการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ยังไม่มีหน้านี้

Share This
X
X