โครงสร้างคณะกรรมการ วาระปี 2561-2563

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายภราดร จุลชาติ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายภราดร จุลชาต ประธาน
นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ รองประธาน
นายเชาวลิต ตรีจักร์ รองประธาน
นายฐิติธัม พงศ์พนางาม รองประธาน
นายธงชัย โอฬารริกสุภัค รองประธาน
น..กมลวรรณ ว่องกลกิจศิลป์ รองประธาน
นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองประธาน
นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี รองประธาน
นายอโศก อุปัทยา รองประธาน
นายเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร รองประธาน
นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ รองประธาน
นายสัมพันธ์ สู่วีระพันธ์ รองประธาน
นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธาน
นายสมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ เลขาธิการ
นายกรัณย์ เตชะเสน เหรัญญิก
นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล นายทะเบียน

 

Share This
X
X