สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกับส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้า “STYLE...