พิธีลงนามบันทึกความตกลงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พิธีลงนามบันทึกความตกลงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นายสุพจน์ สิริธนาโชติ ประธานกลุ่มฯ หล่อโลหะ...

เข้าเยี่ยมชมคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ

เข้าเยี่ยมชมคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มฯ หล่อโลหะ...

X
X