กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม ร่วมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระยะ 5 ปี...