วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์ 

“ร่วมมือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทย โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

X
X