วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตเสื้อผ้า และเพิ่มมูลค่าสินค้า

พันธกิจ

X
X