วันที่ 9 เมษายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่...