บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)ภาคอุตสาหกรรม”

บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)ภาคอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คุณวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ...

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คุณวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ...

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ มอบเงินสนับสนุนสำนักงานใหม่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ มอบเงินสนับสนุนสำนักงานใหม่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คุณวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ...

X
X