ตามที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...