กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2563-2565  เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ ประธานกลุ่มฯ การพิมพ์ฯ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อู่ฮั่น เจียอิ๋ว…สู้สู้ จากอู่ฮั่นสั่นสะเทือนถึงไทย” บรรยายโดย คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย (บรรณาธิการอำนวยการ Business Today) เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเกิดการแพร่ระบาดของเชิญไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

X
X