เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กลุ่มฯ ยา ร่วมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) จัดโดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสําหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และรายงานความคืบหน้าให้กับกลุ่มฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาในประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ  การขอให้จัดสินค้าพิกัดศุลกากร 3003 – 3004 อยู่ใน Highly Sensitive โดยคงอัตราภาษีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ การขอให้ภาครัฐมีมาตรการการควบคุมมาตรฐานให้ได้ตามมาตรฐาน GMP PIC/S เป็นต้น

X
X