การเตรียมพร้อมรับมือ Supply Chain Disruption ของภาคธุรกิจหลัง COVID-19

 

  • Real-Time, End-To-End Visibility

เชื่อมต่อการทำงานแบบ Real-Time ทั้งด้านกระบวนการทำงาน การจัดสรรทรัพยากร และบริการข้อมูลสอดคล้องกับธุรกิจแบบ End-To-End

  • Partnerships & Collaborative Platforms

สร้างการมีส่วนร่วมของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดหาสินทรัพย์ และบริการ ให้กับลูกค้าผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานอย่างรอบด้าน

  • Continuous Innovation

การขับเคลื่อนการทำงานด้วยการใช้นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้า ปรับใช้กับ Supply Chain  เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบยั่งยืน

  • Service-Oriented Operating Model

ปรับรูปแบบการดำเนินงานที่มุ่งเน้นบริการ ปรับเเนวคิด Supply Chain “as-a-service”  ปรับสู่การดำเนินงานในรูปแบบที่ปรึกษาทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มู่งสู่การทำงานแบบ Smart operation

  • Applied Intelligence & Performance Management

วิเคราะห์สถานการณ์แบบ What-if scenario ดำเนินการติดตามและพัฒนาวางแผนเพื่อยกระดับการทำงานและส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

LOOKING TO THE FUTURE

  • มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานรูปแบบใหม่ แบบ New Normal
  • ลำดับความสำคัญ SEGMENT ที่มีความต้องการ วิเคราะห์และประเมินความต้องการ จัดลำดับความสำคัญของ Micro-segments อย่างถี่ถ้วน
  • ศึกษาข้อมูลเชิงลึก พัฒนาวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ มุ่งศึกษา Demand จัดเก็บสินค้าคงคลัง เร่งเพิ่มขีดความสามารถ รักษา Supply และแหล่งทุนในระบบธุรกิจ
  • สร้างทีมขายและทีมวิเคราะห์ SWAT มุ่งวางแผนที่ชัดเจน และพัฒนาทีมงานที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • ประเมินสถานการณ์ SUPPLY CHAIN อย่างต่อเนื่อง ประเมินสถานะ Supply Chain อย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์วิกฤตแบบ End-To-End อยู่เสมอ

ข้อมูล: Covid-19 supply chain disruption, Accenture

รวบรวมโดย คณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19

X
X