5 ตุลาคม 2563 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการงานมาตรฐานอุตสาหกรรมฯ เข้าพบนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ สมอ. และคณะฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการแสดง QR Code มอก. บนผลิตภัณฑ์ ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 21 มกราคม 2564 โดยได้ข้อสรุปในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดง QR Code รวมถึงสินค้าคงเหลือ 2) ร่วมกันพิจารณาการแสดง QR Code บนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่มีความแตกต่างกัน 3) สนับสนุนการให้ข้อมูลกับผู้บริโภค โดยลดความซ้ำซ้อนสำหรับบางผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดง QR Code อยู่แล้ว 4) จัดทำแนวทาง และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการแสดง QR Code ไปในทิศทางเดียวกัน 5) ร่วมมือการจัดทำระบบสำหรับการ Scan QR Code เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลความลับทางการค้า และ 6) จัดทำการแสดง QR Code สำหรับสินค้าขั้นกลาง
X
X