เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ส.อ.ท. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีการหารือความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหากระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง

X
X