เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ประจำปี 2562”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการตรวจทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซและการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตรวจทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

X
X