ใบลาออก จดหมายลาออก หรือหนังสือขอลาออก เป็นหนังสือที่พนักงานที่เป็นลูกจ้างแจ้งถึงนายจ้างของตน เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากการทำงานให้กับนายจ้าง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออกต่างๆ เช่น วันที่ทำงานวันสุดท้าย เหตุผลในการลาออก อายุงาน การส่งมอบงาน การสอนงานที่ตนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนร่วมงาน (ถ้ามี) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือ เพื่อร่วมงาน ในการวางแผนการทำงานต่อไป การหาพนักงานทดแทน และการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย รวมถึงการจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ตัวลูกจ้าง

X
X