เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมด้วย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมเปิดตู้ปันสุข โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว สานักงานจังหวัดตรัง นายอารัต เมืองจร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง และนางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตู้ปันสุข ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เพื่อแบ่งปันอาหารแก่ผู้ยากไร้และขาดแคลนในช่วงที่กาลังประสบภาวะยากลาบากจากวิกฤตการณ์ แพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนาสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อทาบุญแบ่งปันตู้แบ่งปันนี้ นอกจากจะสร้างรอยยิ้มและช่วยผู้เดือดร้อนในฐานะผู้รับแล้ว ยังสร้างความสุขให้กับผู้ให้อีกด้วย

X
X