วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พลโทรังษี กิติญาณทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร ของ ททบ. (ช่อง 5 HD) ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างน้อยวันละ 30 นาทีโดยมีพันเอกภัทรดนัย กาญจนบุรานนท์ นายอานนท์ นนทรีย์ ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจำรัสสว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น G อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรออกไปสู่เป็นวงกว้าง อีกทั้งช่วยให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมด้านการเกษตรของไทยทั้งภายในประเทศและขยายการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ

โดย ส.อ.ท. จะให้การสนับสนุนเนื้อหาความรู้ด้านการเกษตร เกษตรแปรรูป และกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงประสานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรในเครือข่ายของ ส.อ.ท. อาทิ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการผลิตรายการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมภายใต้ความมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ผู้ประกอบการที่สนใจเผยแพร่สินค้า หรือองค์ความรู้ในการผลิต เชื่อมโยงเครือข่ายของ ส.อ.ท.

X
X