“ทางด่วนแก้หนี้” ของ ธปท.ช่องทางเสริมเชื่อมเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ร่วม

กัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

จากการติดตามสถานการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาพบว่าปัญหาของประชาชนมีอยู่ 2 เรื่องสำคัญ คือ

(1) ประชาชนที่ไม่สามารถติดต่อสถาบันการเงินหรือไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาในช่วงที่มีมาตรการเว้นระยะเพื่อลดการติดเชื้อ

(2) กรณีที่ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงิน แล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรนของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ก็ยังจ่ายชำระหนี้ไม่ได้

ธปท.จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เพื่อส่งต่อข้อมูลของท่านในการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปยังผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ได้แก่ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธปท. รวมถึงช่วยในการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติร่วมกัน

** ธปท. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่อง “ทางด่วนแก้หนี้” กว่า 6,000 ราย ซึ่งช่วยเหลือได้สำเร็จและสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของทั้งหมด ** ใครควรใช้ช่องทางนี้• ลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ประกาศ หรือ ติดต่อแล้วไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ • ลูกหนี้ที่กรอกข้อมูลส่งผ่านทางด่วนแก้หนี้ได้ แต่สถาบันการเงินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่เสนอได้• ลูกหนี้ของสถาบันการเงินทุกแห่ง ที่เป็นลูกหนี้ดีสถานะปกติ แต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือเป็นหนี้เสีย หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

 

ติดปัญหาหนี้ยังหาทางออกไม่ได้ติดต่อ “ทางด่วนแก้หนี้” ได้ที่ www.1213.or.th

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

#ทางด่วนแก้หนี้#ธนาคารแห่งประเทศไทย#ปรับโครงสร้างหนี้#ลูกหนี้#FTIการเงิน#FTICOVID19

X
X