ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมอาหารภายหลัง COVID-19

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารช่วง COVID-19

  • นำเข้า มูลค่า 3,901 USD

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 2.3 (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 (%YoY)

  • ส่งออก มูลค่า 7,085 USD

ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 6.3 (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.4 (%YoY)

ที่มา : เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขา

ไตรมาสที่ 1/2563, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#FTI #COVID19 #อุตสาหกรรมอาหาร #Foodsustainability

X
X