อบต.บ้านเพเป็น หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบโดย มีทีมงานอบต.ที่เข้มแข็ง ตั้งแต่นายกเทศมนตรีและ ปลัดที่กำกับให้จนท.ลง พื้นที่ทุกวันศุกร์และคอย รายงานผลทุกสัปดาห์ มี ระบบบันทึกการขายแบบ แยกประเภทถุงพลาสติก และรายชื่อผู้ซื้อผู้ขาย สร้างการแข่งขันของ 23 ชุมชนภายในบ้านเพ ได้ เป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานได้ติดตามความ คืบหน้าโดยการบันทึก ปริมาณขยะ และปริมาณ ขยะพลาสติก โดยแยก ชนิดของถุงพลาสติก ชนิดต่างๆที่นำมาขายได้ ของทั้ง 19 หน่วยงาน. RY “ศูนย์ครบวงจร” ปัจจุบัน รองรับขยะจาก 67 อปท. รวม 1,000 ตัน/วัน เพื่อแยกขยะได้ ขยะอินทรียไปทำปุ๋ยและ Biogas. และได้ขยะเพื่อทำ  RDF ของบริษทั GPSC 350 ตัน/วัน และ RDF ของบริษัท TPI 200 ตัน/วัน

Share This
X
X