 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ด่านแรกของโรงพยาบาล คือ การ ตรวจและคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เพื่อแยกแยะผู้ที่ป่วยด้วยไวรัส COVID-19 แล้วนา ไปรักษา เฉพาะในขั้นตอนต่อไป

 ปัญหาในปัจจุบัน มีผู้ป่วยมารับการตรวจและคัดกรองในจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกินกำลัง การรองรับของโรงพยาบาล และแพทย์และพยาบาลที่ทำ การตรวจและคัดกรอง ไม่สามารถทราบก่อน ได้ว่าผู้ที่มารับการตรวจมีความเสี่ยงมากหรือน้อย ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัส ได้อย่างเต็มรูปแบบ ก็เริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้แพทย์และพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัสมาก กระทบต่อการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์

 เอสซีจีจึงออกแบบห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นพื้นที่เสริมสำหรับ โรงพยาบาล ด้วยนวัตกรรม Modular System ของ SCG HEIM ช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง และ ใช้เวลาติดตั้งที่หน้างานเพียง 3 วัน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การแพรร่ะบาด

 หอ้งตรวจและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

1. Modular Screening Unit (ห้องตรวจคัดกรอง)

2. Modular Swab Unit (ห้องตรวจหาเชื้อ)

Modular Screening Unit (ห้องคัดกรอง)
พื้นที่ของแพทย์/พยาบาลที่ทำ หน้าที่ตรวจคัด กรอง จะแยกออกจากพื้นที่ของผู้ที่มีความเสี่ยง ในการติดเชื้อ โดยที่บุคลากรทางการแพทย์จะ ปฏิบัติงานอยู่ภายใน Modular Unit ที่ปิดสนิท มี ประตเูข้าออก 2 ชั้น เพื่อป้องกันอากาศรั่วไหล และพูดคยุซักประวัติของผู้มีความเสี่ยงที่อยู่ ภายนอก ผ่านกระจกที่มี Intercom

ห้องคัดกรอง ขนาดมาตรฐาน 1 Unit (3 ห้อง) ขนาด 2.52 x 5.67 เมตร สูง 3.22 เมตร

– อาคารดังกล่าวสร้างด้วยเทคโนโลยี SCG Heim เป็น modular สร้างในโรงงานใช้เวลาประมาณ 7 วัน ติดตั้งทีโรงพยาบาลใช้เวลา 2-3 วัน

– ราคา 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

– ราคานี้ยังไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ราคานี้ยังไมร่วมค่าขนส่งและค่าติดตั้งหน้างานในพื้นที่นอกเขต กทม. (ขึ้นอยู่กับพื้นที่และระยะทาง)

Modular Swab Unit (ห้องตรวจเชื้อ)
การตรวจหาเชื้อ (Swab) เป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการไอหรือจามของผู้ที่มี ความเสี่ยงในการติดเชื้อ ขณะดำเนินการตรวจ ดังนั้นการออกแบบห้องตรวจจำเป็นต้องมีความ รัดกุม และแยกพื้นที่ของแพทย์จากผู้รับการตรวจหาเชื้อออกจากกัน โดยเข้าออกคนละทาง

ห้องตรวจหาเชื้อ ขนาดมาตรฐาน 1 Unit (3 ห้อง) ขนาด 5.22 x 5.67 เมตร สูง 3.22 เมตร

– อาคารดังกล่าวสร้างด้วยเทคโนโลยี SCG Heim เป็น modular สร้างในโรงงานใช้เวลาประมาณ 7 วัน ติดตั้งที่ โรงพยบาลใช้เวลา 2-3 วัน

– ราคา 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

– ราคานี้ยังไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งหน้างานในพื้นที่นอกเขต กทม. (ขึ้นอยู่กับพื้นที่และระยะทาง)

การดำเนินการเก็บตัวอย่าง (Swab) จะทำผ่านแผ่นอะคริลิคที่เจาะเป็นช่อง โดยที่แพทย์สามารถสอดมือ ผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติก เพื่อทำการ Swab ให้กับผู้ที่เข้ารับการตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงในการ ปนเปื้อนจากละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจามจากผู้ที่เข้ารับการตรวจ

X
X