นาวา จันทนสุรคน นั่งประธานคนใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ประกาศมุ่งยกระดับการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการกลุ่มฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายนาวา จันทนสุรคน จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี 2563-2565 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป แทนนายวิกรม วัชรคุปต์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

นายนาวา จันทนสุรคน ประธานคนใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก มีประสบการณ์ทำงานรวม 35 ปี โดยเคยทำงานทั้งในภาคราชการ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และล่าสุดได้มาทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมเหล็กไทย 14 ปี ปัจจุบันนายนาวา เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกทั้ง นายนาวา ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยที่มีสมาชิกกว่า 470 บริษัท นำเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกับภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์และความสามารถในการขับเคลื่อนเชิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมในภาพรวม นายนาวา จึงได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เลือกให้มารับตำแหน่งประธานกลุ่มฯ คนใหม่ในครั้งนี้

นายนาวา ได้ขอบคุณประธานและคณะกรรมการกลุ่มฯ ชุดก่อน และได้แสดงวิสัยทัศน์ที่จะสานต่อภารกิจในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก แม้การบริโภคเหล็กของประเทศไทยจะขยายตัวเล็กน้อยจากปี 2562 ในอัตรา 0.5% เป็นปริมาณ 18.6 ล้านตันในปี 2563 หรือเฉลี่ย 279 กิโลกรัมต่อประชากรหนึ่งคน แต่ในปีถัดๆ ไปน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง หากโครงการก่อสร้างของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะยาว ที่มีงบประมาณมากกว่า 2 ล้านล้านบาท ส่งเสริมการใช้สินค้าเหล็กที่ผลิตภายในประเทศได้เป็นลำดับแรก ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตและหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างงานภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ภารกิจสำคัญของประธานกลุ่มฯ เหล็กคนใหม่ ในวาระการทำงาน ปี 2563 – 2565

 • ประสานนโยบายและดำเนินงานกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ และประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
 • เสริมบทบาทการเป็นผู้ชี้นำอุตสาหกรรมเหล็กไทยในด้านต่างๆ ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอุตสาหกรรม โดยมุ่งยกระดับการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ และประโยชน์สูงสุดของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย
 • สร้างพันธมิตรกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
 • กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ
 • พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในอุตสาหกรรมเหล็ก ให้สามารถสานต่อภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มฯ เข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืน

ประวัตินายนาวา จันทนสุรคน

 • อายุ 55 ปี
 • การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรอื่นๆ :
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 104
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 19
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 12
 • การทำงานปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่งอื่นๆ : นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย
X
X