เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2563  บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณปรีชัย กู้เกียรตินันท์) มอบผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตร ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

  1. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาลจุน และโรงพยาบาลโคกโสน
  2. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาลบางกล่ำ โรงพยาบาลแม่อาย โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลคำผักกูด และโรงพยาบาลกงหรา
  3. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่สภากาชาดไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าฉลอมและบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด19 ภายในชุมชน ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพ ผู้สูงวัยบ้านขอม ตำบลโคกขาม โรงเรียนดอกลำดวน และสถานีอนามัยบางหญ้าแพรก
  4. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลร่องคำ โรงพยาบาลทิงพระ โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาลบันนังสตา และโรงพยาบาลแม่อาย
  5. เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาลสต.โคกขมิ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลบางมูลนากและโรงพยาบาลสตูล
  6. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลมหาราชนคร

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

X
X