คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เกียรติร่วมกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (F.T.I. Outing 2019) ระหว่างวันที 26-27 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน จ. ชลบุรี

คุณสุพันธ์ กล่าวถึงการทำงานของ ส.อ.ท. ที่จะต้องประสานความร่วมมือ มุ่งมั่นทุ่มเท ทำงานกันเป็นทีม ซึ่งเป็นหัวใจในขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของสภาในด้านต่าง โดยมุ่งเน้นการเตรียมปรับเปลี่ยนองค์กรและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องปรับตัวเองให้ทันกับกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา

ประธาน ส.อ.ท. ยังเน้นย้ำ ตั้งเป้าหมายขององค์กรไปสู่ “Service Center” ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนภาคเอกชน พร้อมทั้งจะเร่งผลักดันโปรเจคท์ “FTI ACADEMY” ซึ่งจะโปรเจคท์สำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพแรงงานของไทย และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

ขณะที่คุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. เน้นย้ำหัวใจขององค์กร (Core Value) คือ AFTI ประกอบด้วย

A : Achievement Oriented

F : Focus on Customer

T : Teamwork

I  : Intelligence in Business

ซึ่งหัวใจทั้ง 4 ประการ จะเป็นแนวทางการดำเนินของของ ส.อ.ท. เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

X
X