ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดงาน

  • วางแผนและจัดทำงานด้าน Digital Transformation
  • งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • อายุ : ระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความรู้ความสามารถพิเศษด้าน AI, Automatic, Big Data, IOT, Blockchain และการบริหารอื่นๆ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีภาวะผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

( / ) ประกันกลุ่ม
( / ) ตรวจสุขภาพประจำปี
( / ) เครื่องแบบพนักงาน
( / ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 0-2345-1077-9

X
X