ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนกิจกรรมของสถาบันฯ

 • จัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆของสถาบันฯ

 • ติดต่อประสานงานในกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ

 • ติดตามงานตามแผนงานของสถาบันฯ

 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ:  ชาย/หญิง

 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหาร การตลาด วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในด้าน การขาย การบริการลูกค้า การจัดทำแผนโครงการ

 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Office อยู่ในระดับดี

 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม ชอบงานกิจกรรม งานการตลาดในเชิง Digital

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

X
X