23 ธันวาคม 2563 นายเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการประชุม อาทิ
– ความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
– ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ส.อ.ท อาทิ โครงการตรวจสุขภาพ ส.อ.ท. Phase 2

X
X