13 มกราคม 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วยนางนพรัตน์ สุขชัย กรรมการ ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฎิบัติการภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้เสนอให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบูรณาการงบประมาณ การนำเสนอโครงการฯ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันกับภาครัฐ เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

X
X