15 ตุลาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นำโดยนางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สมาคมธนาคารไทยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมร่างข้อเสนอโครงการฯ ของภาคเอกชน (กกร. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) โดยนายสุธีร์ สธนสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกร.ได้ชี้แจงกรอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปข้อเสนอโครงการฯ ร่วมกันในนาม กกร. กลุ่มจังหวัดฯ จำเเนกออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการค้าการลงทุน 3. ด้านการท่องเที่ยว 4. ด้านการเกษตร 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ด้านอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้สรุปร่วมกันในวันนี้จะถูกนำไปเสนอในการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 16 ตุลาคม 63 นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตต่อไป

X
X