16 ตุลาคม 2563 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) เข้าร่วมการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุม ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม และมีผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัดเป็นประธานร่วม อีกทั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีการเสนอโครงการ จำแนกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ 2. ด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการค้าและการลงทุน 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5. ด้านเกษตรเเละอาหาร 6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความเห็นในประเด็นข้อเสนอเป็นภาพรวม และให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ ที่ต้องปรับเเก้ รวมถึงการเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ทั้งนี้ จะมีการประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตต่อไป
X
X