ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ชลบุรี) 

พื้นที่ EEC สนับสนุน “เกษตร-ชีวภาพ” อุตสาหกรรม  S Curve 

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Bio Circular  Economy

 

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยประธานกิตติมศักดิ์ ดร.สาโรชน์ วสุวาณิช  และคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม เยี่ยมชม เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (Asia Leading Bio Circular Green Complex )

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น  เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เน้นแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ชั้นนำแห่งเอเซีย  Asia Leading Bio Circular Green Complex (BCG Complex)  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่เกื้อกูลกัน เสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการให้สามารถประกอบกิจการร่วมกันได้  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสีย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรม (Transform Zero Wasted to Waste to Value) ด้วยระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (Eco Industrial Estate  & Network) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบาย BCG ของภาครัฐ ในพื้นที่ EEC  คาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานกว่า 8,000 อัตรา สร้างรายได้แก่ระบบเศรษฐกิจ เกษตรและชุมชน กว่า 2.5 ล้านไร่  สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาท  และก่อให้เกิดมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี         

ไทยอีสเทิร์น ฯ ตั้งอยู่บนถนนสาย 344 เส้นทางยุทธศาสตร์การเกษตรของภาคตะวันออก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ ชลบุรี พื้นที่ 725 ไร่ แบ่งโซน “ พื้นที่ออกเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 510 ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภค 215 ไร่ โดยเป็นพื้นที่สีเขียวมากกว่า 10 % ” ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐ รองรับผลผลิตทางการเกษตร   เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงาน อาหาร ผลไม้ พืชสมุนไพร ตลอดจนวัตถุดิบอื่นๆ ทางชีวภาพ ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวสู่สังคมชีวภาพสนองตอบการใช้ชีวิตประจำวันแก่ประชากรโลก ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรทั้งระบบในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ รวมถึงภาคใต้ตอนบน

X
X