วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายเจน นำชัยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ในฐานะที่ท่านทั้งสองเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

โดยเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องจากในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,226 ราย ประกาศ ณ วันที่ 4 ม.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้ มีบุคคลสำคัญ ทั้งรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี มีข้าราชการการเมือง, ข้าราชการการเมือง กทม., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563

อ่านรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001/2.PDF

X
X