17 พฤศจิกายน 2563 นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และการส่งเสริม ครั้งที่ 2/2563 (ETDA) โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สพธอ.

โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันการสร้างมาตรฐานในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Transaction) เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ไปในแนวทางเดียวกัน โดยในระยะแรก ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Digital ID ในระดับ Corporate เพื่อลดขั้นตอนการทำธุรกรรม และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงการทำธุรกรรม ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกาาทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกพื้นที่ ทุกเวลา

X
X