ภาวะการส่งออกภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ มกราคม จนถึงเดือน ตุลาคม 2563

ที่มา: กรมส่งเสริทการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ 30 พฤศจิกายน
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

X
X