รองนายกฯ สมคิดมอบนโยบาย ศก.สร้างสรรค์
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และการประชุมรับมอบนโยบาย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมการประชุม ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ให้ก้าวทันกับโลกยุคใหม่ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่ระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ที่ใช้แนวคิด Creative Korea ในการส่งออกเนื้อหาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายการเข้าถึงสินค้าและบริการ

ดร.สมคิด รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรืองานวิจัยที่มีอยู่ สร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการเกษตร และสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกภูมิภาค รวมถึงสร้างเกษตรกรต้นแบบหรือชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นตัวอย่างและสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป

X
X