วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 29 เมษายน 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ พลเรือโทสุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน  504 ชุด ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในสถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น(State Quarantine) โรงพยาบาลในเครือข่าย จุดคัดกรองด่านพรมแดนต่างๆ และการตรวจตราเรือขนส่งสินค้ามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 24 เมษายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่นายแพทย์ สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน  204 ชุด ณ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้ วีนิไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 13,000 ลิตรให้แก่กรมอนามัย

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์จำนวน 13,000 ลิตร ให้แก่ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รักษาราชการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขาภิบาล) นายวิโรจน์ วัชระ เกียรติศักดิ์ เลขานุการกรม และนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย เป็นผู้ประสานงาน ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศได้นำไปใช้ฉีดพ่นและเช็คทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ของหอผู้ป่วยและขยะติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะปฏิบัติงาน ซึ่งในการส่งมอบโซเดียมไฮโปคอลไรต์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัยทันต่อการใช้งาน

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 12,000 ลิตร ให้แก่สถาบันบำราศนราดูรได้ใช้ฆ่าเชื้อโรค

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ แพทย์หญิงศรันยา ประสิทธิศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านบริการทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,200 ลิตร ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปใช้ฉีดพ่นและเช็คทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ของหอผู้ป่วย เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะปฏิบัติงาน วีนิไทยขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกท่านในการปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทุกคนในประเทศไทยอย่างเต็มกำลังในการส่งมอบโซเดียมไฮโปคอลไรต์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด  ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจข ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัยทันต่อการใช้งาน

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ กรมควบคุมโรค

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่นายแพทย์ สวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค จำนวน 300 ชุด ณ กรมควบคุมโรค โดยมีนายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์สุทัศน์ โชตพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมรับมอบและนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย ร่วมประสานงาน

ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้ วีนิไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 2,000 ลิตรให้แก่กรมควบคุมมลพิษ

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์จำนวน 2,000 ลิตร ให้แก่ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีฯ นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีฯ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีฯ นางกัญชลี นาวิกภูมิ เลขานุการกรมฯ และ นางสาวพรพิมล เจริญส่ง ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยมีนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย เป็นผู้ประสานงาน ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการกับกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งการจัดส่งผลิตภัณฑ์ดำเนินการโดยบริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด คู่ค้าทางธุรกิจของวีนิไทย ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการขนส่งผลิตภัณฑ์

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ให้แก่ นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองจำนวน 600 ลิตร ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เพื่อใช้ฉีดพ่นขยะติดเชื้อและเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในการนี้บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับได้ทันต่อการใช้งาน

X
X