สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย คนแรกของประเทศ

นอกจากจะมีการแนะนำคณะกรรมการบริหารของทั้งสองสภาฯ แล้ว ทั้งสองฝ่ายยังได้แบ่งปันแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำในระดับโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล สังคม และความเป็นอยู่ของ     คนไทย ผสมผสานแนวคิดระหว่าง Digital Transformation และ Industry Transformation

โอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการวางเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นเรื่องสำคัญ การที่สภาดิจิทัลฯ มีพันธกิจที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่างๆ เช่น การกำหนดมาตรฐานด้านดิจิทัล การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชนทุกกลุ่ม และการสร้างระบบนิเวศที่ดึงดูดทั้งคนและการลงทุน ทั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศและพัฒนาไปสู่ Digital Region Hub ในระดับโลก

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลและภาคอุตสาหกรรมจะต้องก้าวไปร่วมกันอย่างแน่นอน สอดคล้องกับภารกิจที่ทางสภาอุตสาหกรรมฯ กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทั้งเรื่อง F.T.I. Academy ที่มุ่งเน้นในการยกระดับด้านบุคลากรไอที (Up-skill, Reskill), การนำหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ ยังคาดหวังที่จะเห็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตฯ และสภาดิจิทัลฯ ในการทำ Data Center และ Digital Platform ร่วมกันในอนาคต

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)

X
X