สถานการณ์การค้าชายแดน – ผ่านแดน มกราคม – พฤษภาคม ปี 2563 ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนแยกรายประเทศ

มาเลเซีย 28% สปป.ลาว 25% เมียนมา 24% และกัมพูชา 23%

มูลค่าการค้าชายแดนรวม 309,638.26 ลบ.(-14.66%)แบ่งเป็น

การส่งออก 183,726.88 ลบ. (-12.82%) การนำเข้า 125,911.38 ลบ. (-17.21%)

โดยมีมูลค่าแยกรายประเทศ ได้ดังนี้

มาเลเซีย        มูลค่ารวม  87,854.38 ลบ. (-32.43%)

                  ส่งออก 42,254.77 ลบ.  (-28.48%) และนำเข้า 45,599.61 ลบ. (-35.72%)

สินค้าส่งออก 3 อันดับ ได้แก่ 1)ยางพารา 2)เครื่องคอมพิวเตอร์ 3)แผงวงจรไฟฟ้า

สินค้านำเข้า 3 อันดับ ได้แก่ 1)เทปแม่เหล็ก 2) สื่อบันทึกข้อมูลภาพ เสียง  3)ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

เมียนมา         มูลค่ารวม 73,739.77 ลบ. (-10.96%)

                  ส่งออก 37,799.81 ลบ. (-15.33%) และนำเข้า 35,939.96 ลบ.  ( -5.86% )

สินค้าส่งออก 3 อันดับ ได้แก่ 1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 2)น้ำมันดีเซล 3)ปูนซิเมนต์

สินค้านำเข้า 3 อันดับ ได้แก่ 1)ก๊าซธรรมชาติ 2)ธัญพืช 3)สัตว์น้ำ

สปป.ลาว       มูลค่ารวม 77,172.19 ลบ. (-6.59%)

                  ส่งออก 43,704.32  ลบ.  (-11.92%)    และนำเข้า 33,467.87 ลบ. (1.44%)

สินค้าส่งออก 3 อันดับ ได้แก่ 1)น้ำมันดีเซล 2)สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ 3)สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ

สินค้านำเข้า 3 อันดับ ได้แก่ 1)น้ำมันเชื้อเพลิง 2)ผักและของปรุงแต่งจากผัก 3)ทองแดงและผลิตภัณฑ์

กัมพูชา         มูลค่ารวม 70,871.92 ลบ. (5.20%)

                  ส่งออก 59,967.98 ลบ. (4.49%)  และนำเข้า 10,903.94 ลบ. (9.27%)

สินค้าส่งออก 3 อันดับ ได้แก่ 1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 2)สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ  3)รถยนต์นั่ง

สินค้านำเข้า 3 อันดับ ได้แก่ 1)ผักและของปรุงแต่งจากผัก 2)อลูมิเนียมฯ 3)ลวดและเคเบิลหุ้มฉนวน

 

สัดส่วนมูลค่าการค้าผ่านแดนแยกรายประเทศ

จีน 60% เวียดนาม 16%  สิงคโปร์ 24%

มูลค่าการค้าผ่านแดนรวม 151,539.21 ลบ. (6.74%) แบ่งเป็น

การส่งออก 82,626.37 ลบ. (-1.53%) การนำเข้า 68,912.84 ลบ. (18.68%)

 

โดยมีมูลค่าแยกรายประเทศ        ได้ดังนี้

จีน                มูลค่ารวม 90,739.91 ลบ. (15.74%)

ส่งออก 49,782.01 ลบ. (9.56%) นำเข้า  40,957.90 ลบ. (24.26%)

สินค้าส่งออก 3 อันดับ ได้แก่  1) ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 2) ยางพารา 3)เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ

สินค้านำเข้า 3 อันดับ ได้แก่ ) เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  3) เทปแม่เหล็กฯ

 

สิงคโปร์           มูลค่ารวม 36,102.31 ลบ. (20.83%)

ส่งออก 14,341.17 ลบ.     (25.75%)      และนำเข้า นำเข้า  21,761.14 ลบ.     (17.79%)

สินค้าส่งออก 3 อันดับ ได้แก่ 1)เครื่องยนต์สันดาปภายในฯ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 3)แผงวงจรไฟฟ้า

สินค้านำเข้า 3 อันดับ ได้แก่ 1)เทปแม่เหล็กฯ 2) แผงวงจรไฟฟ้า 3)เครื่องจักรกลอื่นๆ

 

เวียดนาม         มูลค่ารวม 24,696.99 ลบ. (-26.71%)

ส่งออก 18,503.19 ลบ. (-31.63%) และนำเข้า  6,193.80 ลบ.  (-6.61%)   

สินค้าส่งออก 3 อันดับ ได้แก่ 1)ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 2)เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3)อุปกรณ์กึ่งตัวนำฯ

สินค้านำเข้า 3 อันดับ ได้แก่ 1)เครื่องรับวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ 2)เคมีภัณฑ์อื่นๆ 3) ไดโอด ทรานซิสเตอร์ฯ

 

 

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมฯ

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

#FTILOGISTICS #FTIการค้าชายแดน #FTIการค้าผ่านแดน

สถานการณ์การค้าชายแดน – ผ่านแดน มกราคม – พฤษภาคม ปี 2563 ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
จัดทำโดย คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมฯ
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

#FTILOGISTICS #FTIการค้าชายแดน #FTIการค้าผ่านแดน

X
X