นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญีปุ่น เข้าร่วมงานสัมนา “The Project Dissemination Seminar on Assisting the Foundation of The Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand” ที่ร่วมจัดโดย กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTECS) และศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (AOTS) โดยได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น (JCC-B) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โดยงานสัมนนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่เป็น โรงงานต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรม ก้าวสู่ยุค 4.0 ด้วยหลักการที่ถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการองค์ความรู้ IVI (Industrial Value Chain Initiative) เพื่อทราบถึงผลลัพธ์ประสิทธิผลของโครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand ทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะของประเทศไทย ที่ได้รับความร่วมมือในการนำ IoT เข้ามาใช้โดยทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะของญี่ปุ่น รวมทั้งถ่ายทอดระบบที่สามารถพัฒนาให้บุคลากรพึ่งพาตนเองได้โดยเริ่มจาก Small Start IoT แบบต้นทุนต่ำ เพิ่มมูลค่าสูง สามารถนำไปขยายผลได้ ประกอบกับมีองค์ความรู้ภายในองค์กรเอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมให้ดำเนินต่อไป

X
X