16 ตุลาคม 2563 นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน SMI ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายมานะผล ภู่สมบุญ นายอรินทร์ จิรา นายนพพร เทพสิทธา ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยมีวาระสำคัญ อาทิ 1) บูรณาการการพัฒนา SMEs ร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภายใน ส.อ.ท. เพื่อให้เป็น No.1 of Service Organization 2) ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. และ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 3) จัดทำนโยบายและแผนการทำงานของ ส.อ.ท.
และ 4) จัดทำข้อเสนอแนะ/นโยบายเพื่อให้ ส.อ.ท. มีบทบาทชี้นำการพัฒนา SMEs ของไทย

สำหรับการประชุมครั้งแรกนี้ ที่ประชุมมีมติมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน SMEs และวางแผนการให้บริการสมาชิก ส.อ.ท. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

X
X