สถิติการผลิต การจำหน่ายและการส่งออก
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คุณอักษราภัค อำนวยราษฎร์กิจ

โทรศัพท์ : 02-345-1274

อีเมล์ aicthai@fti.or.th aicthai@gmail.com
X
X