เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลังงานเพื่อทุกคน (Energy for All) แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทผู้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสำนักงานใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมพลังงานจะเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ไม่เพียงแต่ในแง่ของเศรษฐกิจ แต่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งประเทศไทยเองจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน และปรับปรุงแผนพลังงานกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ที่จะต้องให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือก เพื่อให้สอดรับกับกระแสของพลังงานสะอาด (Green Energy) ที่กำลังมาแรงและเป็น Modern Energy หรือทิศทางพลังงานใหม่ทั้งของโลกและของประเทศไทย และนี่คือกระแสดิสรัปชั่น ในอุตสาหกรรมพลังงานของไทย

คุณสนธิรัตน์ ระบุด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาพลังงาน แม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นแหล่งผลิตน้ำมันเหมือนประเทศอื่นๆ อย่างเช่นเพื่อนบ้านของไทย เช่นอินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่ไทยสามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานได้ โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าพลังงานในอาเซียน” และทิศทางดังกล่าวนี้จะดึงดูดนักธุรกิจให้เข้ามาลงทุนยังประเทศไทย ทั้งยังจะสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมขีดความสามารถให้กับประเทศไทย และที่สุดแล้วพลังงานจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

คุณสนธิรัตน์ กล่าวว่า พลังงานนับว่าเป็นพลังที่ใหญ่มาก ที่จะเป็นหัวใจของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยหากวางนโยบายด้านพลังงานได้ดี ก็สามารถจะพลิกเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง โดยในอนาคตพลังงานจะไม่จำกัดแค่ในกลุ่มของคนรวย แต่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ เนื่องจากทุกคนสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าเองได้ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงพลังงาน และผลักดันการยกระดับภาคการเกษตรของไทย โดยการให้ความสำคัญกับการนำพืชพลังงานเช่น ปาล์ม อ้อย และมันสำปะหลัง มาผลิตเป็นไบโอดีเซล B10 และ B20 ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรมาหลายนานหลายสิบปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาพลังงาน แม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นแหล่งผลิตน้ำมันเหมือนประเทศอื่นๆ อย่างเช่นเพื่อนบ้านของไทย เช่นอินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่ไทยสามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานได้ โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าพลังงานในอาเซียน” และทิศทางดังกล่าวนี้จะดึงดูดนักธุรกิจให้เข้ามาลงทุนยังประเทศไทย ทั้งยังจะสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมขีดความสามารถให้กับประเทศไทย และที่สุดแล้วพลังงานจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังตั้งความหวังให้ประเทศไทยเป็น 1) ศูนย์กลางด้านพลังงานทางเลือกของภูมิภาคอาเซียน 2) ศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน และ 3) ศูนย์กลางของก๊าซธรรมชาติ LNG ของเอเชีย

คุณสนธิรัตน์ ย้ำว่าการที่ภาพใหญ่ในการวางแนวทางพลังงานของประเทศจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนับว่าเป็นองค์กรที่มีพลังงานของภาคเอกชนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่ง โดยกระทรวงพลังงานหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนทิศทางพลังงานไปด้วยกัน โดยเชื่อมห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain เศรษฐกิจของไทย และพลิกเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่งคั่ง

————————————————————————————————

 

รายนามผู้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ
1. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
2.คุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
3. คุณผดุง เปลี่ยนรังษี ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
4. คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
5.คุณพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
6.คุณวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
7. คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
8. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
9. คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
10. คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
11. คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
12. คุณอุนนดา พฤฒินารากร ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
13. ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
14. คุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15. คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
16. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
17. คุณเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
18.คุณสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
19.ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมฟิวเตอร์ จำกัด
20. คุณอเนน อึ้งอภินันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21. คุณภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22.คุณตฤณ เกษมรักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงงานน้ำตาลเคไอ
23.คุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
24. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
25. คุณวุฒิพรรณ อาชานานุภาพ ผู้แทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรสอีเล็คโทรนิค
26. คุณสาธิต เตรียมชัยศิริ ผู้แทนบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
27.คุณอุนนดา พฤฒินารากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด
28. คุณชาญณรงค์ พรติลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
29.คุณฤตวีร์ แสงกล้า Marketing & Development บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
30.คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

X
X